News
Views 124,165
หน้า 1 จาก 2    [1] - 2    
ตามที่ บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด  ได้ดำเนินการจัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น บัดนี้ทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสรุปผลการรับความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดังเอกสารแนบ หากมีข้อสงสัยสับประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์  ปานุรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์  0 2948 7191 - 2 ต่อ 111  หมายเลขโทรสาร 0 2948 7192  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4327 2438 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
Date 22 มิถุนายน 2558    Views 13,711
 รายละเอียดโครงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด (ในส่วนของท่าเทียบเรือ พี.ซี.เทอร์มินอล) วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  พ.ท.จำนงค์  วิบูลย์ศิลป์  เป็นประธานในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรักษาลุ่มน้ำตาปี เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำและคืนระบบนิเวศน์ให้กับธรรมชาติ ประจำปี 2558 โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 15,000 ตัว และกุ้งกุลาดำจำนวน 4,000 ตัว ลงสู่คลองท่าทอง  (แหล่งน้ำธรรมชาติ)  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนบ้านสันติสุข และชาวบ้านชุมชนสันติสุข                                                                         วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ 1.เพิ่มสัตว์น้ำให้มีปริมาณมากขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติ 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 3.อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมง  เพื่อให้ดำรงความสมบรูณ์ในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ  อย่างยั่งยืน 4.เพื่อประสานงานดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
Date 16 มิถุนายน 2558    Views 10,682
             ตามที่ บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และ มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทกอง คลองท่าทอง และบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ซึ่งมี่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่มีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในประเภทโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนการพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมอบหมายให้ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในการดำเนินการดังกล่าวได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขต/แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น          ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อเสนอผลการดำเนินโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี          ในการนี้ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังผลการดำเนินการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับในการดำเนินกิจการของท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ของบริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และท่าเทียบเรือเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ของบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 5691 – 2 ต่อ 111 หมายเลขโทรสาร 0 2948 5690 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4327 2438 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) PP.Envi.SPS@gmail.com, apichet.panu@gmail.com (ตลอดเวลา)   กำหนดการ
Date 14 พฤษภาคม 2558    Views 8,681
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของบริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของบริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด    
Date 9 เมษายน 2558    Views 7,397
        ตามที่ บริษัทในเครือ พี.ซี. สยาม กรุ๊ฟ และ บริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเทกอง ของบริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด และท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป ของบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งมี่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้างกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่มีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในประเภทโครงการที่จะต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนการพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมอบหมายให้ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประชุมย่อย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ มัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม ตำบลบ้างกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสนอผลการดำเนินโครงการ ในด้านต่างๆ มาตรการป้องกันและแก้ไขผละกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
Date 14 พฤศจิกายน 2557    Views 5,006
       ตามที่ บริษัทในเครือ พี.ซี. สยามกรุ๊ฟ และ บริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้งจำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงเท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเทกอง คลองท่าทอง ของบริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมเเอนด์เทอร์มินอล จำกัด โครงการปรับปรุงเท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง คลองท่าทอง ของบริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด และโครงการปรับปรุงเท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ของริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิ้งจำกัด โดยมอบหมายให้ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาแลดะำเนินการจัดประชุมดังกล่าว บัดนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ หากมีข้องสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์  หรือ นายอภิชาติ สุขแสง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 5691 ต่อ 111, 08 4327 2438 หรือ 09 0985 1426 ป้ายปิดประกาศ 1 ป้ายปิดประกาศ 2 ป้ายปิดประกาศ 3
Date 14 ตุลาคม 2557    Views 6,188
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน แม่น้ำบางปะกง ของบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด
Date 9 ตุลาคม 2557    Views 5,020
 ด้วยบริษัทในเครือ  พี.ซี. สยาม กรุ๊ป ซึ่งได้แก่ บริษัท พี.ซี. ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด และบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด มีแผนการปรับปรุงท่าเทียบเรือซึ่งประกอบด้วย 1) ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเทกอง คลองท่าทอง และ 2) ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง คลองท่าทอง เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่มีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในประเภทโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนการพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขต/แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น บริษัทในเครือ  พี.ซี. สยาม กรุ๊ป ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ / นายอภิชาติ สุขแสง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 5692, 08 4327 2438 โทรสาร 0 2948 5690    กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
Date 29 กันยายน 2557    Views 5,355
  ตามที่ บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จากัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ามัน แม่น้าบางปะกง ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 ณ ธรรมสภา วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ ได้จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว ตามเอกสารแนบ หากมีข้อสงสัย หรือสอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ หรือนายอภิชาติ สุขแสง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 5692 โทรสาร 0 2948 5690 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4327 2438  
Date 26 กันยายน 2557    Views 4,661
หน้า 1 จาก 2    [1] - 2    
 
 
P.C._Group 91/1 P.C.TOWER (2nd FLOOR) MOO 1, KANJANAVITHEE ROAD, BANGKUNG,MUANG, SURATTHANI 84000 THAILAND
TEL : +(6677) 224202, 224498 FAX : +(6677) 285006 E-mail : pcsiam@pcsiamgroup.com |
Hit Counter